Πρόγραμμα Σπουδών

ΕΠΑΛ

Εμβάθυνση στα βασικά μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑ

Μαθηματικά
Έκθεση
Προγραμματισμός

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

4
2
2

8