Πρόγραμμα Σπουδών

ΕΠΑΛ

Εμβάθυνση στα βασικά μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑ

Μαθηματικά
Έκθεση

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

4
2

6